ഡിസ്പോസിബിൾ വൈറസ് സാമ്പിൾ ട്യൂബ് കിറ്റ്

  • ഡിസ്പോസിബിൾ വൈറസ് സാമ്പിൾ ട്യൂബ് കിറ്റ്

    ഡിസ്പോസിബിൾ വൈറസ് സാമ്പിൾ ട്യൂബ് കിറ്റ്

    നിലവിലെ പകർച്ചവ്യാധി സാഹചര്യത്തിൽ, വൈറസ് കണ്ടെത്തലിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് വൈറസ് സാമ്പിൾ ശേഖരണം.ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറസ് സാമ്പിളിംഗ് ട്യൂബിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈറസ് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനും നിർജ്ജീവമാക്കാനും സംഭരിക്കാനും കഴിയും.(യുഎസിൽ ലഭ്യമല്ല)