മൈക്രോടോം

  • OLABO ടോപ്പ് സെയിൽസ് മാനുവൽ റോട്ടറി മൈക്രോടോം

    OLABO ടോപ്പ് സെയിൽസ് മാനുവൽ റോട്ടറി മൈക്രോടോം

    ഇറക്കുമതി ചെയ്ത റോളർ ഗൈഡ് റെയിലുകളും ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള റോളർ സ്ക്രൂകളും കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റോട്ടറി മൈക്രോടോമുകൾ.എർഗണോമിക് ഡിസൈൻ, ഒതുക്കമുള്ള ഘടന, ഉയർന്ന കൃത്യത, സുസ്ഥിരവും വിശ്വസനീയവുമായ പ്രകടനം എന്നിവ കാരണം ഇത് ഹിസ്റ്റോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഉപകരണമാണ്.