പാസ് ബോക്സ്

  • OLABO പാസ് ബോക്സ്

    OLABO പാസ് ബോക്സ്

    വൃത്തിയുള്ള മുറിയുടെ ഒരു സഹായ ഉപകരണമാണ് പാസ് ബോക്സ്.വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്തിനും വൃത്തിയുള്ള പ്രദേശത്തിനും ഇടയിലും വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്തിനും വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തിനും ഇടയിൽ ചെറിയ ഇനങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വൃത്തിയുള്ള മുറിയുടെ തുറസ്സുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മലിനീകരണം വൃത്തിയുള്ളതിലേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും. മുറി.താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് കുറച്ചു.ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്, മിനുസമാർന്നതും വൃത്തിയുള്ളതുമാണ്.ക്രോസ്-മലിനീകരണം ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിന് ഇരട്ട വാതിലുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇന്റർലോക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.